Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ (1880 περίπου)

CDV Ελλήνων στρατιωτικών

Φωτογράφος ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΣΥΡΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

ΣΟΥΧΟΥΜΙ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Φωτογράφος ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ


ΟΔΗΣΣΟΣ, ΟΥΚΡΑΝΙΑΤρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (1930)

Φωτογραφίες Ελλήνων Μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Κωνσταντινούπολης (δεκαετία 1930)

1.
2.
3.


4.

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣΜε ποιούς ήρθαν αντιμέτωποι οι Μακεδονομάχοι μας.

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΚΡΗΤΙΚΟΙ

1.

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΚΕΛΑΪΔΗΣ (1884-1964)

2.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΕΛΑΪΔΗΣ (1883-1958)

3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΝΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΛΙΑΠΗ

Στη δίκη των δολοφόνων του Σήφη Λιαπη προσέτρεξαν ως μάρτυρες κατηγορίας των φονιάδων και υπεράσπισης της μνήμης του παλληκαριού, σχεδόν όλοι οι ευυπόληπτοι Κρητικοί της Αθήνας και του Πειραιά. Ανάμεσά τους ήταν και ο φλογερός πατριώτης και διακεκριμένος λόγιος Παύλος Βλαστός.Τα Πρακτικά της Δίκης κυκλοφόρησαν σε βιβλίο:από το οποίο παίρνομε την κατάθεση του Βλαστού.

Διαβάστε την, πατώντας πάνω στις εικόνες των σελίδων:

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Άρθρο του Παύλου Βλαστού για κάποιο μνημείο των Χανίων, δημοσιευμένο στην εφημερίδα ΝΕΟΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ (Ρεθύμνου)


Φύλλο 178 / 6 - 9 - 1884

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΕΤΟΚΡΗΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

Ο Ρεθεμνιώτης λόγιος Παύλος Βλαστός εδημοσίευσε το 1883 στην εφημερίδα ΝΕΟΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ (Ρεθύμνου) ένα άρθρο με ιστορικά στοιχεία για τον Βενετοκρητικό Πόλεμο, προκειμένου νά αντικρούσει τους ισχυρισμούς Τουρκοκρητικών Βουλευτών ότι οι Κρητικοί κάλεσαν τους Τούρκους γιανά διώξουν τους Βενετούς από την Κρήτη.

Έπεται το άρθρο σε συνέχειες (φωτογραφίες από τα φύλλα της εφημερίδας που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής):Φύλλο 116 / 11 - 6 - 1883


Φύλλο 117 / 18 - 6 - 1883
Φύλλο 118 / 25 - 6 - 1883


Φύλλο 119 / 2 - 7 - 1883


Φύλλο 120 / 9 - 7 - 1883


Φύλλο 121 / 16 - 7 - 1883


Φύλλο 122 / 23 - 7 - 1883

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΛΙΑΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (1883)

Μια αναφορά για την καταδίωξη των αδελφών Λιάπη και του θείου των, που δημοσιεύτηκε στην χανιώτικη εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ #90 (10 Σεπτ. 1883) [Δες τη δημοσίευση, από το σώμα της εφημερίδας στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, ΕΔΩ]

Εξοχώτατε,

Λαβών εντολήν παρά της Υμετέρας Εξοχότητος όπως μετά του ταγματάρχου της Διοικήσεως Σφακίων Βαχρή αγά ενεργήσω περιοδείαν εις Σφακία προς σύλληψιν των φυγοδικούντων φονέων Λιάπηδων, μετέβην εις Σφακία την 19ην του μηνός Αυγούστου ε.ε. ένθα αφίχθη και ο ταγματάρχης Σφακίων Βαχρή αγάς. Παραλαβόντες δε την εκείσε αστυνομικήν δύναμιν ηρξάμεθα της περιοδείας μας εις πολλάς και διαφόρους θέσεις της επαρχίας Σφακίων, την 24ην δε του μηνός τούτου συνεννοηθείς μετά του ταγματάρχου Βαχρή απεφασίσαμεν όπως περιοδεύσωμεν προς τα όρη τα πέραν του χωρίου Καλλικράτους της επαρχίας Σφακίων και ωρίσαμεν ημέραν της εκείσε περιοδείας μας την 27ην του αυτού μηνός. Ιδόντες όμως ότι ο αριθμός των υφ΄ημάς χωροφυλάκων δεν είναι επαρκής και η έκτασις επί της οποίας απεφασίσαμεν περιοδείαν μεγάλη, προσεκαλέσαμεν την συνδρομήν των λοχαγών Αγίου Βασιλείου Ιωαν. Τσουδερού και Ρεθύμνης Ανδρέου Πολογιαννάκη και διετάξαμεν τον μεν Ιωάν. Τσουδερόν όπως καταλάβη τας θέσεις Τσιλήβδικα, Πευκιά και Φοινικιά, τον δε Ανδρέαν Πολογιαννάκην όπως καταλάβη το όρος Αγίου Πνεύματος το συνορεύον τας επαρχίας Άγιον Βασίλειον Σφακία και Ρέθυμνον. Ο δε ταγματάρχης Βαχρή αγάς μετά του διοικητικού αστυνόμου Αποκορώνου Ιωσ. Φραγκιαδάκη και του υπολοχαγού του λόχου Σφακίων Ιωαν. Ζαχαριά κατέλαβε τα χωρία Πατσιανόν και Καψοδάσος των Σφακίων μέχρι του χωρίου Ροδάκινον της επαρχίας Αγίου Βασιλείου και εγώ με τους υπολοχαγούς Εμμ. Βουγιούκαλη και Μάρκον Πετρογιαννάκη και με τον μεταβατικόν Σφακίων Μανούσον Μπολιώτην κατέλαβον κατά την τρίτην ώραν της νυκτός εκείνης το όρος Περυσινάκι, τα ανατολικά όρη του χωρίου Καλλικράτους και την θέσιν Αλωνάκια μέχρι της κορυφής της θέσεως Σπήλιος Λάκκον, ην κατέλαβε ο λοχαγός Ανδρέας Πολογιαννάκης. Φρουρούντες δ΄άπαντες καθ' όλην την νύκτα εκείνην τας θέσεις των ως είχον παραγγελθή, κατά την ανατολήν του ηλίου της επιούσης 28ης Αυγούστου ε.ε. ημέραν Κυριακήν μετέβησαν οι φυγόδικοι φονείς Νικόλαος και Ιωσήφ Λιαπάκια μετά του ετέρου φυγοδίκου θείου των Νικολάου Κουγιουλούρη ή Σηφαλουδάκη εις την δεξαμενήν των αδελφών Γαρουφαλήδων πλησίον της οποίας εφρούρει ο υπολοχαγός Εμμ. Βουγιουκαλάκης αφ' ης λαβόντες ύδωρ ανεχώρησαν οδηγούμενοι προς την φάραγγαν του χωρίου Σκαλωτής, παρακολουθούμενοι δε υπό των χωροφυλάκων, πλησίον του ρηθέντος φάραγγος, ώρμησαν όπως τους συλλάβωσιν, αλλ΄ούτοι αντιστάντες επυροβόλησαν κατ΄αυτών και ιδίως κατά τινος δεκανέως Χριστοδούλου Τζαρδάκη ονομαζομένου, ευτυχώς όμως ουδένα τούτων ετραυμάτισαν, ότε οι χωροφύλακες ελθόντες εις θέσιν αμύνης επυροβόλησαν κατ΄αυτών φονεύσαντες τον περιβόητον φονέα του Λεωνίδα Τσιριντανάκη Νικόλαον Λιαπάκην, όστις και πρό τινων χρόνων είχε φονεύσει διά πυροβόλου όπλου εκεί πλησίον τον Ιωάννην Γούμενον κάτοικον του χωρίου Αργουλέ Σφακίων, οι δε λοιποί κατώρθωσαν να διαφύγωσι, πληροφορούμεθα όμως ήδη ότι ετραυματίσθη και ο Νικόλαος Κουγιουλούρης ελαφρώς.
Εδόθησαν δε αυστηραί διαταγαί προς άπαντας τους αξιωματικούς των διαφόρων επαρχιών του τμήματος όπως καταβάλλωσι μεγάλας προσπαθείας περί της συλλήψεως τούτων, οίτινες ελπίζομεν ότι συλληφθήσονται ταχέως.

Χανίοις τη 31η Αυγούστου 1883

Διατελώ της Υμετέρας Εξοχότητος ευπειθέσταος

Ο Ταγματάρχης Χανίων

Ν. Χριστοδουλάκης


Σημείωση: Έχω κάνει ορισμένες διορθώσεις τυπογραφικών λαθών.

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΛΙΑΠΗ - 2

Ένα τραγούδι για τον Λιάπη, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΙΡΙΣ του Βουκουρεστίου κι αναδημοσιεύτηκε στη εφημερίδα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ #7 (17 Αυγ. 1894) [Δες τη δημοσίευση, από το σώμα της εφημερίδας στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, ΕΔΩ]

Λιάπη, λιοντάρι ατρόμητο της Κρήτης ξακουσμένο,
Λιάπη, καμάρι μας κρυφό, παιδί αντρειωμένο,
κορμί γεμάτο λεβεντιά, γεμάτο από χάρη,
σαν του Μαγιού το δροσερό και τρυφερό χορτάρι.
Τους Τούρκους κατετρόμαζες με μόνο τ' όνομά σου,
προτού προβάλλεις να σε δουν ζωσμένο τ' άρματά σου,
Με τ' αλαφρό σου το σπαθί στο μάλαμα ντυμένο,
και το βαρύ τουφέκι σου στ' ασήμι βουτημένο.
Παράμερα η μανούλα σου σ' έχασε η καημένη,
χύνει ποτάμια δάκρυα, αχ! τη δυστυχισμένη.
Τρέχει δεξιά, τρέχει ζερβά, φωνάζει νύχτα - μέρα,
Λιάπη! παιδί μου, πρόφτασε γιατ' άρχισε η φοβέρα.
Κάμε φτερά και πέταξε στο Κρητικό το χώμα,
να σώσεις τη μανούλα σου απ' του θεριού το στόμα.
Με την ευχή της Παναγιάς αυτό να θανατώσεις,
και τη γαλάζια του Σταυρού Σημαία να σηκώσεις.
Σε χάσανε τ' αδέρφια σου βγαίνουν αρματωμένα,
παίρνουν τους κάμπους, τα βουνά, μα στέκουν λυπημένα.
Γιατί φωνή ακούστηκε να λέει συναχθείτε,
τον Λιάπη εσκοτώσανε, στα μαύρα φορεθείτε.
Κατάρα νά 'χει ο φονιάς, η γη να μην τον λυώσει,
το αίμα οπού έχυσε, μ' αίμα να το πληρώσει.
Την κεφαλή του δήμιος να κόψει με το χέρι,
να του τρυπήσει την καρδιά φαρμακερό μαχαίρι.
Γυρίζουν τα λιοντόκαρδα με μάτια δακρυσμένα,
Στην Εκκλησιά πηγαίνουνε, πέφτουν γονατισμένα.
Την προσευχή τους κάνουνε μ' ευλάβεια κι αγάπη,
για την ψυχή του ανδρείου των και ζηλεμένου Λιάπη.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ...

Σε όλα τα παιδιά!

Ιδιαίτερα στα χωριανάκια μου, τα Ανωπολιτάκια !


Free Hit Counter